نویسنده = ������������������ ��������
فرهنگ تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی

دوره 1398، شماره 1، 1398

حمزه امین طهماسبی؛ حسین نصیرزاده

فرهنگ تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی