نویسنده = �������������� ����������������
مدیریت زنجیره ارزش

دوره 1400، شماره 1، 1400

مصطفی ابراهیم پورازیری؛ سیّدسینا معصومی

مدیریت زنجیره ارزش