نویسنده = �������������� ��������
چتر فساد

دوره 1400، شماره 1، 1400

محمد دوستار؛ امیر کهن روز

چتر فساد


دانش مالی (ویژه مدیران سازمان های دولتی)

دوره 1397، شماره 1، 1397

محمد دوستار؛ حسین اعلائی

دانش مالی (ویژه مدیران سازمان های دولتی)


توانمندسازی منابع انسانی

دوره 1394، شماره 1، 1394

محمد دوستار؛ مرجان بابایی

توانمندسازی منابع انسانی