نویسنده = �������������� ��������
واکاوی مولفه های شهر اسلامی در طرح های شهری

دوره 1401، شماره 1، 1401

مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ مریم سجودی

واکاوی مولفه های شهر اسلامی در طرح های شهری


مقدمه ای بر اقتصاد روستایی

دوره 1394، شماره 1، 1394

مجید یاسوری

مقدمه ای بر اقتصاد روستایی


میراث و گردشگری پایدار

دوره 1391، شماره 1، 1391

مجید یاسوری؛ ستاره صفا

میراث و گردشگری پایدار