نویسنده = ������ ���������� ����������
هنر شهرسازی

دوره 1401، شماره 1، 1401

سامان ابی زاده؛ نادر زالی

هنر شهرسازی


بقعه های خاندانی دوران صفویه معماری، مذهب و قدرت در ایران مدرن

دوره 1399، شماره 1، 1399

سامان ابی زاده؛ نادر زالی؛ جهانشاه پاکزاد

بقعه های خاندانی دوران صفویه معماری، مذهب و قدرت در ایران مدرن