نویسنده = �������������� ������ ��������
مدیریت زنجیره تامین لارج: مفاهیم و کاربردها

دوره 1401، شماره 1، 1401

حمزه امین طهماسبی؛ سید سینا معصومی

مدیریت زنجیره تامین لارج: مفاهیم و کاربردها