نویسنده = ���������� �������������������� ����������
نظریه اشتورم-لیوویل و کاربردهایش

دوره 1401، شماره 1، 1401

مژگان اکبری خشکبیجاری؛ محدثه کشاورز؛ الهام یوسفی

نظریه اشتورم-لیوویل و کاربردهایش